Erasmus

Erasmus+ – ODBORNÉ KOMPETENCIE ŠTUDNETOV V PRAXI

Program: Erasmus +

 

Informácie o projekte:

Názov projektu: ODBORNÉ KOMPETENCIE ŠTUDNETOV V PRAXI

 

Číslo zmluvy: 2014-1-SK01-KA102-000187

Miesto  konania: Cyprus

Stáž v AphroditaHotelsLimited

Termín  konania:

04.05. – 13.10.2014 – 20 účastníkov

Cieľová skupina: študenti stredných odborných škôl v oblasti cestovného ruchu (SOŠ, obchodné akadémie, hotelové školy)

CIEĽ PROJEKTU:

 

Hlavným cieľom projektu bolo zvýšenie odborných spôsobilosti študentov v počiatočnom vzdelávaní, osobný rozvoj študentov v prístupe ku klientom, zlepšenie praktických zručností v oblasti gastronómie hotelových služieb ako aj v manažmente cestovného ruchu. Získať zručnosti a vedomosti, ktoré si vyžaduje prax a tým si zvýšiť uplatniteľnosť na európskom trhu práce. Posilniť spoluprácu medzi školským vzdelávaním a potrebami podnikateľského prostredia  pri získavaní a využívaní vedomostí, zručností s cieľom podporiť ich osobný rozvoj. Mobilita bola realizovaná v nadväznosti na odbornú prípravu a prax získanú v škole formou stáže účastníkov na pracovných pozíciách u partnera na Cypre v AphroditaHotelsLimited.

 

ŠPECIFICKÉ CIELE:

 

Špecifickými cieľmi projektu bolo umožniť cieľovej skupine získať alebo zlepšiť vedomosti a odborné praktické zručnosti a kompetencie

– v oblasti poskytovania hotelových služieb – starostlivosti o klienta, prevádzky a logistiky hotela, prevádzky a činnosti recepcie, plánovanie a riadenie jednotlivých úsekov, ako aj využitie informačných technológií pri týchto činnostiach

– v oblasti gastronomických služieb – príprava jedál a kulinárskych špecialít gréckej i medzinárodnej kuchyne, prevádzka a logistika kuchyne, systém potravinovej bezpečnosti (HACCP)

– v oblasti podávania jedál a nápojov – plánovanie a riadenie služieb podávania jedál a nápojov, prípravy stolovania pre rozličné príležitosti, podávanie jedál, príprava a podávanie kávy (baristika), moderné stolovanie s využitím prvkov medzinárodnej kuchyne, nové trendy prípravy a podávania miešaných nápojov

– v oblasti doplnkových služieb, animácie – ich miesto a význam v ponuke hotelových služieb, kreativita, plánovanie a realizácia animačných aktivít a zážitkovej turistiky

– pri plánovaní, organizácii činností a riadení daných úsekov a práce s ľudskými zdrojmi, v oblasti marketingu

– jazykové schopnosti a komunikačné zručnosti v anglickom jazyku

– interkulturálne zručnosti

 

NAPLNENIE CIEĽOV:

 

Ciele projektu boli naplnené. Účastníci prostredníctvom rotácie po piatich  pracoviskách získali vedomosti a predovšetkým zručnosti a skúsenosti v oblasti prevádzky hotela a to v piatich hlavných prevádzok:

1) Hotelové služby: organizácia čistenia, typy služieb ubytovania, prevádzka a logistika ubytovacej časti, práca na recepcii a koordinácia s ubytovacou časťou, moderné rezervačné postupy, činnosti pri vyúčtovaní hosťa, starostlivosť o klienta, prevádzka a logistika hotela, prevádzka recepcie, plánovanie a riadenie úseku v spolupráci s cestovnými kanceláriami.

2) Gastronomické služby: príprava jedál a kulinárskych špecialít i medzinárodnej kuchyne, spracovanie darov mora, využívanie menej známych druhov korenín a ovocia a ich príprava, studená kuchyňa, zážitková gastronómia.

3) Podávanie jedál a nápojov, podávanie bežných a špeciálnych pokrmov, príprava a podávanie a dekorácia kávy ( baristika ), moderné stolovanie, samoobslužné formy stolovania, nové trendy prípravy a podávania miešaných nápojov. Príprava rôznych druhov káv, jej zdobenie, príprava a podávanie miešaných nápojov, stolovanie pri tématických večeriach, samoobslužných formách a la carta.

4) Doplnkové služby: kultúrno-spoločenské služby, organizovanie výletov, organizácia programu pre dospelých a deti.

5) Manažment: systém riadenia hotela, marketing predaja, cenotvorba, balíčky hotela.

( upratovanie, zásobovanie ), obsluhy, práca v bare, príprava jedál v teplej aj studenej kuchyni , animácia pre deti, navyše získali jazykové zručnosti z AJ jazyka, sociálne spôsobilosti ako je komunikácia s rôznymi národnosťami, akceptácia ich zvyklostí, samostatnosť v konaní, rozhodovaní, prispôsobivosť k požiadavkám nadriadených a klientov. Získali pracovné návyky.

 

VÝSTUPY PROJEKTU:

 

Jazykové kompetencie

  • všetci účastníci si rozšírili spôsobilosti v používaní AJ, oboznámili sa aj s používaním gréckeho jazyka, rumunského a ruského jazyka. Získali základy z gréckeho jazyka.
  • Získali skúsenosti po odbornej stránke ( odbornú terminológiu )
  • Po konverzačnej stránke ( „codex pre život” )

 

VÝSTUPY V OBLASTI SOCIÁLNYCH ZRUČNOSTÍ

  • tímová práca – bola nevyhnutná, pretože účastníci si museli vytvoriť pracovné skupiny, rozdeliť si prácu na jednotlivých úsekoch, spolupracovali aj pri tvorbe záverečných prezentáciách.
  • samostatnosť, zvýšenie sebadôvery, zlepšenie komunikačných zručností, akceptácia autority,
  • pracovné návyky, pracovná disciplína, zodpovednosť za svoju prácu, loajalitu k zamestnávateľovi.
  • získanie priateľstiev a kontaktov

 

VÝSTUPY V OBLASTI ODBORNÉHO VZDELÁVANIA

Získané vedomosti 

– spôsoby starostlivosti o klienta, poznanie chodu prevádzky a logistiky hotela, prevádzka recepcie, plánovanie a riadenie ubytovacieho úseku s využitím IKT, poznanie systému práce s klientom,

– chod organizácie kuchyne, spoznanie moderných technologických pomôcok, a moderných technologických postupov prípravy jedál v súlade s medzinárodnými gastronomickými trendami, používanie korenín, zeleniny a ovocia v jedlách studenej a teplej kuchyne, carving, prevádzka a logistika kuchyne, systém hygieny a potravinovej bezpečnosti (HACCP)

– nové trendy v obsluhe, podávanie jedál a nápojov, základy someliérstva, baristika, formy obsluhy „a la carte” a „bufet”

– spoznanie doplnkových služieb vyplývajúce zo špecifikácie hotelového zariadenia, plánovanie a riadenie činností daných úsekov, práca s ľudskými zdrojmi, tvorba prospektov hotela a ostatných marketingových činností príslušnej oblasti.

-formy marketingu, využívanie konkrétnych možností, medzinárodných manažérskych zručností.

 

Získané zručnosti 

– príprava jedál stredomorskej kuchyne, príprava špecialít cyperskej i medzinárodnej kuchyne ako šalátov, sladkých dezertov, rôznych druhov omáčok, zemiakov na rôzne spôsoby, grilovanej zeleniny, omelety, príprava bufetov na raňajky a večere, technika spracovania mäsa a rýb, príprava jedál v studenej kuchyni, príprava jedál pred zrakmi klientov.

– stolovanie podľa typu reštaurácie, stolovanie pri podávaní raňajok, stolovanie pri slávnostných večeriach, usádzanie hostí, konverzačné cvičenia s hosťami, podávanie prípitku pri stole pred večerou

– príprava a obsluha na svadobných hostinách

– práca v bare, príprava rôznych druhov káv a jej zdobenie, príprava a podávanie miešaných nápojov, základné zručnosti

– pulírovanie príborov, čistenie stolov

– starostlivosť o prevádzku hotela, upratovanie izieb, všetkých vnútorných a vonkajších priestorov

– práca na recepcii, zručnosti pri organizovaní rezervácie, tvorba propagačných materiálov, práca s databázou klientov, vyúčtovanie klienta

– manažment, systém riadenia hotela, marketing predaja, cenotvorba, balíčky hotela

 

Očakávané výstupy

– 20 účastníkov získa praktické zručnosti vedomosti a zručnosti o moderných postupoch v gastronomickej oblasti, hotelovej oblasti, oblasti podávania jedál a nápojov, oblasti doplnkových služieb a oblasti riadenia zariadení na úrovni nižšieho manažmentu v zariadeniach cestovného ruchu

– 20 účastníkov získa EUROPASS – Mobility

– 20 účastníkov projektu realizuje úspešne stáž na Cypre a rozšíri si svoje odborné, jazykové a interkulturálne zručnosti

– 20 účastníkov získa potvrdenie o absolvovaní praxe

– zorganizovanie konferencie na úrovni vysielajúcich stredných škôl – pedagogickí zamestnanci a študenti 3. a 4. ročníkov so zámerom odovzdať informácie a skúsenosti z mobility

 

Naplnenie výstupov

Europass Mobilita získali všetci 20 účastníci stáže. Účastníci vypracovali záverečné práce a prezentovali ich na konferencii, ktorá sa realizovala 03.11.2015 , ale bez zahraničnej účasti z dôvodu zaneprázdnenosti pozvaných.

 

PROGRAM PROJEKTU:

 

– zoznámenie sa s manažmentom, oboznámenie sa s podnikovou kultúrou a s aspektami jej napĺňania na jednotlivých pracoviskách, s pravidlami stáže, s cieľmi a získavaním spätnej väzby o ich plnení, o rozdelení účastníkov do skupín, princípom rotácie po pracoviskách, úlohami na každom pracovisku, s povinnosťami účastníkov viesť si denníky prác a ich zvládanie, o monitoringu ich napredovania

– na poznanie pravidiel bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnych opatrení na úsekoch praxe

 

Vzdelávací výsledok:

Účastníci si prehĺbili spôsobilosti v konverzácii s klientami a zamestnancami hotela v AJ, získali vedomosti a zručnosti v oblasti sociálneho správania o vzťahu ku klientom s interkulturálnou akceptáciou, spoznali osobitosti podnikovej kultúry hotela AphroditeHotelsLimited.

 

STÁŽ NA PRACOVISKÁCH

 

Účastníci rotovali v skupinách po  pracoviskách hotela (oblasť gastronómie, oblasť hotelových služieb, oblasť podávania jedál a nápojov a oblasti doplnkových služieb, animácie a  manažmentu).

Realizované aktivity – príprava prestieraní, uterákov pre klientov, práca v práčovni, organizácia čistenia izieb, typy služieb ubytovania, prevádzka a logistika ubytovacej časti, práca na recepcii a koordinácia s ubytovacou časťou, moderné rezervačné postupy, činnosti pri vyúčtovaní hosťa, techniky predaja a marketingu, poďakovanie hosťom, posielanie ďakovných mailov.

Získané vedomosti – starostlivosť o klienta, prevádzka a logistika hotela, prevádzka recepcie, plánovanie a riadenie úseku s využitím IKT, systém práce s klientom, ďakovné maily, ponuky

Získané zručnosti – práca na recepcii, zručnosti pri organizovaní rezervácie, tvorba propagačných materiálov, zostavovanie ďakovných mailov, práca s databázou klientov, vyúčtovanie klienta, práca pri príprave prestieraní izieb

Gastronomické služby 

Realizované aktivity – príprava šalátov, krájanie ovocia, zeleniny, príprava jedál pre zrakom hostí, pozorovanie prípravy niektorých špecifických jedál, využívanie menej známych druhov korenín, zeleniny a ovocia a ich spracovanie

Získané vedomosti – chod organizácia kuchyne, spoznanie moderných technologických pomôcok, a moderných technologických postupov prípravy jedál v súlade s medzinárodnými gastronomickými trendami, používanie korenín, zeleniny a ovocia v jedlách studenej a teplej kuchyne, carving, prevádzka a logistika kuchyne, systém hygieny a potravinovej bezpečnosti (HACCP)

Získané zručnosti – príprava jedál stredomorskej kuchyne, príprava špecialít gréckej i medzinárodnej kuchyne ako šalátov, sladkých dezertov, mäsových výrobkov, rôznych druhov omáčok, grilovanej zeleniny, omelety, technika spracovania mäsa a rýb, príprava jedál v studenej kuchyni, príprava jedál pred zrakmi klientov.

Obsluha v reštaurácii a obsluha v bare

Realizované aktivity – podávanie jedál moderné stolovanie s využitím prvkov medzinárodnej kuchyne, samoobslužné formy stolovania. Hotel mal dva bary Carob bar a Enterteinment , tam sa miešali a podávali drinky a nápoje, podávala sa káva, čaj, čokoláda, milkshake, bol tam hudobný program pre deti a hudobné vystúpenie. Realizované aktivity – príprava miešaných nápojov, kávy, podávanie nápojov, tvorba nápojového lístku, zloženie nápojov.

Získané zručnosti – príprava rôznych druhov káv a jej zdobenie, príprava a podávanie miešaných nápojov, základné zručnosti.

V bufete Cold sa podávali šaláty a zelenina rôznych druhov, priamo tam sa aj tieto šaláty pripravovali ( krájali, čistili, dochucovali ). V kuchyni s názvom Meinkytchen sa pripravovali rôzne druhy mäsa, rýb, omáčok – komplet kuchyňa. Získané zručnosti

– stolovanie podľa typu reštaurácie, stolovanie pri podávaní raňajok, stolovanie pri slávnostných večeriach, stolovanie pri svadbách, usádzanie hostí, konverzačné cvičenia s hosťami, podávanie prípitku pri stole pred večerou

– pulírovanie príborov, čistenie stolov

 

Ostatné aktivity počas stáže

Animačné služby

Realizované aktivity – účastníci sa zúčastňovali na animačných aktivitách pre deti, pripravovali program, pomôcky ako maľovali rozprávkové postavičky, tvorili bábky, robili s deťmi súťaže predovšetkým v oblasti pohybových hier, s najmenšími na pláži s tavby z piesku. Najväčším problémom bolo porozumieť malým deťom. Bol to tréning asertivity.

Manažment 

Realizované aktivity – vedenie hotela priradilo účastníkom projektu mentorku, ktorá im ukázala systém a organizáciu práce v líniovom manažmente, ktorý má za úlohu manažovanie činnosti hotela, personálne činnosti – starostlivosť o zamestnancov, povinnosti hotela voči štátnym organizáciám, predovšetkým v oblasti hygieny, pracovného úradu a podobne.

Zároveň sa účastníci oboznámili so systémom marketingu a propagácie hotela, spoznali princíp spolupráce s cestovnými kanceláriami a tvorbou akciových cien a balíčkov služieb. Najcennejším bolo vyskúšanie si organizovanie chodu jednotlivých úsekov hotela so všetkými úskaliami riadiacich zamestnancov, predovšetkým v oblasti logistiky a rozpočtovania položiek a cenovej kalkulácie.

Získané vedomosti – spoznanie doplnkových služieb vyplývajúce zo špecifikácie hotelového zariadenia, plánovanie a riadenie činností daných úsekov, práca s ľudskými zdrojmi, tvorba prospektov hotela a ostatných marketingových činností príslušnej oblasti.

Získané zručnosti – vypracovanie a realizovanie animačných aktivít pre deti, vypracovanie balíkov služieb podľa ponuky hotela a ich cenovú kalkuláciu.

Vzdelávací výsledok:

Účastníci si prehĺbili spôsobilosti v konverzácii s klientami a zamestnancami hotela v AJ, získali vedomosti a zručnosti v oblasti sociálneho správania o vzťahu ku klientom s interkulturálnou akceptáciou, spoznali osobitosti podnikovej kultúry hotela AphroditeHotelsLimited