Leonardo da Vinci 1

Leonardo da Vinci- INDIVIDUALITA v rozvoji, ODBORNÉ KOMPETENCIE A JAZYKOVÉ ZRUČNOSTI – predpoklady úspešného študenta SOŠI

INFORMÁCIE O PROJEKTE:

 

Názov projektu: INDIVIDUALITA v rozvoji, ODBORNÉ KOMPETENCIE A JAZYKOVÉ ZRUČNOSTI – predpoklady úspešného študenta SOŠ

Číslo zmluvy: 2013-1-SK1-LEO03-06261

Miesto  konania: Grécko, Kos

Stáž v KipriotisHotels

Termín  konania:

30.06. – 29.10.2014 – 30 účastníkov

Cieľová skupina: študenti stredných odborných škôl v oblasti cestovného ruchu (SOŠ, SOU, hotelové školy)

CIEĽ PROJEKTU:

Hlavným cieľom projektu bolo prispieť ku zvýšeniu mobilít ľudí v počiatočnom vzdelávaní a pri získavaní a využívaní vedomostí, zručností s cieľom podporiť ich osobný rozvoj v oblasti cestovného ruchu, v súlade s cieľmi podprogramu LdV, získať zručnosť v komunikácii v cudzom jazyku, prispieť k záujmu účastníkov o ďalšie vzdelávanie a rozvoj. Mobilita bola realizovaná v nadväznosti na odbornú prípravu a prax získanú v škole formou stáže účastníkov na pracovných pozíciách u partnera v Grécku, hotel KipriotisVillage na Kose.

Špecifické ciele:

Špecifickými cieľmi projektu bolo umožniť cieľovej skupine získať alebo zlepšiť vedomosti a odborné praktické zručnosti a kompetencie

– v oblasti poskytovania hotelových služieb – starostlivosti o klienta, prevádzky a logistiky hotela, prevádzky a činnosti recepcie, plánovanie a riadenie jednotlivých úsekov, ako aj využitie informačných technológií pri týchto činnostiach

– v oblasti gastronomických služieb – príprava jedál a kulinárskych špecialít gréckej i medzinárodnej kuchyne, prevádzka a logistika kuchyne, systém potravinovej bezpečnosti (HACCP)

– v oblasti podávania jedál a nápojov – plánovanie a riadenie služieb podávania jedál a nápojov, prípravy stolovania pre rozličné príležitosti, podávanie jedál, príprava a podávanie kávy (baristika), moderné stolovanie s využitím prvkov medzinárodnej kuchyne, nové trendy prípravy a podávania miešaných nápojov

– v oblasti doplnkových služieb, animácie – ich miesto a význam v ponuke hotelových služieb, kreativita, plánovanie a realizácia animačných aktivít a zážitkovej turistiky

– pri plánovaní, organizácii činností a riadení daných úsekov a práce s ľudskými zdrojmi, v oblasti marketingu

– jazykové schopnosti a komunikačné zručnosti v anglickom jazyku

– interkulturálne zručnosti

 

Naplnenie cieľov:

Aktivitami realizovanými počas mobility bol hlavný aj špecifické ciele naplnené. Účastníci prostredníctvom rotácie po pracoviskách získali vedomosti a predovšetkým zručnosti v oblasti obsluhy, práca v bare, príprava jedál, animácia pre deti, jazykové zručnosti z AJ, ale aj gréckeho, nemeckého a ruského jazyka, sociálne spôsobilosti ako je komunikácia s rôznymi národnosťami, akceptácia ich zvyklostí, samostatnosť v konaní, rozhodovaní, prispôsobivosť k požiadavkám nadriadených a klientov. Získali pracovné návyky.

VÝSTUPY PROJEKTU:

Vzdelávacie výstupy

VÝSTUPY V OBLASTI VŠEOBECNÉHO VZDELÁVANIA

Jazykové kompetencie

  • všetci účastníci si rozšírili spôsobilosti v používaní AJ, niektorí si rozšírili spôsobilosti v používaní ruského jazyka, nemeckého a gréckeho jazyka

 

Interkultúrne zručnosti

Boli aplikované vo veľkej miere, nielen vo vzťahu k gréckej kultúre a osobitostiam života vgréckej kultúre, ale cez klientov a zamestnancov hotelov sa rozšírila aj na ruskú, ukrajinskú, bulharskú, arabskú, nemeckú, holandskú škandinávsku interkulturálna spôsobilosť.

 

VÝSTUPY V OBLASTI SOCIÁLNYCH ZRUČNOSTÍ

  • tímová práca – bola nevyhnutná, pretože účastníci si museli vytvoriť pracovné skupiny, rozdeliť si prácu na jednotlivých úsekoch, spolupracovali aj pri tvorbe záverečných prezentáciách.
  • samostatnosť, zvýšenie sebadôvery, zlepšenie komunikačných zručností, akceptácia autority,
  • pracovné návyky, pracovná disciplína, zodpovednosť za svoju prácu, lojalita k zamestnávteľovi.
  • získanie priateľstiev a kontaktov

 

VÝSTUPY V OBLASTI ODBORNÉHO VZDELÁVANIA

Získané vedomosti 

– spôsoby starostlivosti o klienta, poznanie chodu prevádzky a logistiky hotela, prevádzka recepcie, plánovanie a riadenie ubytovacieho úseku s využitím IKT, poznanie systému práce s klientom,

– chod organizácie kuchyne, spoznanie moderných technologických pomôcok, a moderných technologických postupov prípravy jedál v súlade s medzinárodnými gastronomickými trendami, používanie korenín, zeleniny a ovocia v jedlách studenej a teplej kuchyne, carving, prevádzka a logistika kuchyne, systém hygieny a potravinovej bezpečnosti (HACCP)

– spoznanie doplnkových služieb vyplývajúce zo špecifikácie hotelového zariadenia, plánovanie a riadenie činností daných úsekov, práca s ľudskými zdrojmi, tvorba prospektov hotela a ostatných marketingových činností príslušnej oblasti.

 

Získané zručnosti 

– práca na recepcii, zručnosti pri organizovaní rezervácie, tvorba propagačných materiálov, zostavovanie ďakovných mailov, práca s databázou klientov, vyúčtovanie klienta, práca pri príprave prestieraní izieb

– príprava jedál stredomorskej kuchyne, príprava špecialít gréckej i medzinárodnej kuchyne ako šalátov, sladkých dezertov, mäsových guličiek, bešamelu, plnených palaciniek špenátom a hubami, Burrita, sushi, grilovanej zeleniny, omelety, technika spracovania darov mora, príprava jedál v studenej kuchyni, príprava jedál pred zrakmi klientov, pečenie a porciovanie pizze pred zrakmi hostí.

– stolovanie podľa typu reštaurácie, stolovanie pri podávaní raňajok, stolovanie pri slávnostných večeriach, usádzanie hostí, konverzačné cvičenia s hosťami, podávanie prípitku pri stole pred večerou

– príprava rôznych druhov káv a jej zdobenie, príprava a podávanie miešaných nápojov, základné zručnosti bartender show

– pulírovanie príborov, čistenie stolov-

– vypracovanie a realizovanie animačných aktivít pre deti, vypracovanie balíkov služieb podľa ponuky hotela a ich cenovú kalkuláciu.

Očakávané výstupy

– 30 účastníkov získa praktické zručnosti vedomosti a zručnosti o moderných postupoch v gastronomickej oblasti, hotelovej oblasti, oblasti podávania jedál a nápojov, oblasti doplnkových služieb a oblasti riadenia zariadení na úrovni nižšieho manažmentu v zariadeniach cestovného ruchu

– 30 účastníkov získa EUROPASS – Mobility

– 30 účastníkov projektu realizuje úspešne stáž v Grécku a rozšíri si svoje odborné, jazykové a interkulturálne zručnosti

– 30 účastníkov získa potvrdenie praxe a hodnotenie pre vysielajúcu organizáciu

– zorganizovanie seminára na úrovni vysielajúcich stredných škôl – pedagogickí zamestnanci a študenti 3. a 4. ročníkov so zámerom odovzdať informácie a skúsenosti z mobilít

– zorganizovanie konferencie pre pedagogických pracovníkov SOŠ s medzinárodnou účasťou, s cieľom informovať o projekte, výsledkoch projektu

 

Naplnenie výstupov

Europass Mobilita získali všetci 30 účastníci stáže. Účastníci vypracovali záverečné práce a prezentovali ich na seminári i konferencii, ktoré sa realizovali 16.10.2014, ale bez zahraničnej účasti z dôvodu zaneprázdnenosti pozvaných.

PROGRAM PROJEKTU:

PRVÝ TÝŽDEŇ STÁŽE 

Bol zameraný na

– zoznámenie sa s manažmentom, oboznámenie sa s podnikovou kultúrou a s aspektami jej napĺňania na jednotlivých pracoviskách, s pravidlami stáže, s cieľmi a získavaním spätnej väzby o ich plnení, o rozdelení účastníkov do skupín, princípom rotácie po pracoviskách, úlohami na každom pracovisku, s povinnosťami účastníkov viesť si denníky prác a ich zvládanie, o monitoringu ich napredovania

– jazykovú prípravu, adaptácia na AJ zameraná na slovnú zásobu podľa plánu stáže

– na interkulturálnu prípravu z hľadiska manažmentu hotela

– na poznanie pravidiel bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnych opatrení na úsekoch praxe

 

Vzdelávací výsledok:

Účastníci si prehĺbili spôsobilosti v konverzácii s klientami a zamestnancami hotela v AJ, získali vedomosti a zručnosti v oblasti sociálneho správania o vzťahu ku klientom s interkulturálnou akceptáciou, spoznali osobitosti podnikovej kultúry hotela Kipriotis.

STÁŽ NA PRACOVISKÁCH

Účastníci rotovali v skupinách po  pracoviskách hotela (oblasť gastronómie, oblasť hotelových služieb, oblasť podávania jedál a nápojov a oblasti doplnkových služieb, animácie a  manažmentu).

Realizované aktivity – príprava prestieraní, uterákov pre klientov, práca v práčovni, organizácia čistenia izieb, typy služieb ubytovania, prevádzka a logistika ubytovacej časti, práca na recepcii a koordinácia s ubytovacou časťou, moderné rezervačné postupy, činnosti pri vyúčtovaní hosťa, techniky predaja a marketingu, poďakovanie hosťom, posielanie ďakovných mailov.

Získané vedomosti – starostlivosť o klienta, prevádzka a logistika hotela, prevádzka recepcie, plánovanie a riadenie úseku s využitím IKT, systém práce s klientom, ďakovné maily, ponuky

Získané zručnosti – práca na recepcii, zručnosti pri organizovaní rezervácie, tvorba propagačných materiálov, zostavovanie ďakovných mailov, práca s databázou klientov, vyúčtovanie klienta, práca pri príprave prestieraní izieb

Gastronomické služby 

Realizované aktivity – príprava šalátov, krájanie ovocia, zeleniny, príprava jedál pre zrakom hostí, pozorovanie prípravy niektorých špecifických jedál, využívanie menej známych druhov korenín, zeleniny a ovocia a ich spracovanie

Získané vedomosti – chod organizácia kuchyne, spoznanie moderných technologických pomôcok, a moderných technologických postupov prípravy jedál v súlade s medzinárodnými gastronomickými trendami, používanie korenín, zeleniny a ovocia v jedlách studenej a teplej kuchyne, carving, prevádzka a logistika kuchyne, systém hygieny a potravinovej bezpečnosti (HACCP)

Získané zručnosti – príprava jedál stredomorskej kuchyne, príprava špecialít gréckej i medzinárodnej kuchyne ako šalátov, sladkých dezertov, mäsových guličiek, bešamelu, plnenia palaciniek špenátom a hubami, Burrita, sushi, grilovanej zeleniny, omelety, technika spracovania darov mora, príprava jedál v studenej kuchyni, príprava jedál pred zrakmi klientov, pečenie a porciovanie pizze pred zrakmi hostí.

Obsluha v reštaurácii

Realizované aktivity – podávanie jedál moderné stolovanie s využitím prvkov medzinárodnej kuchyne, samoobslužné formy stolovania. Hotel mal 3 reštaurácie, kde sa podávali raňajky a večere v reštaurácii Macedónia, Gréckej reštaurácii, Talianskej reštaurácii, obedy boli podávané v reštaurácii BBQ. Účastníci projektu si vyskúšali stolovanie vo všetkých typoch reštauráciách. Rovnako vo všetkých reštauráciách obsluhovali, podávali nápoje. V Talianskej reštaurácii usádzali hostí, V Macedónskej reštaurácii počas večere usádzali hostí, podávali nápoje a konverzovali s hosťami.

Získané zručnosti

– stolovanie podľa typu reštaurácie, stolovanie pri podávaní raňajok, stolovanie pri slávnostných večeriach, usádzanie hostí, konverzačné cvičenia s hosťami, podávanie prípitku pri stole pred večerou

– v reštaurácii BBQ získanie zručností pri príprave bufetov.

– pulírovanie príborov, čistenie stolov

Obsluha v bare

Realizované aktivity – príprava miešaných nápojov, kávy, podávanie nápojov, tvorba nápojového lístku, zloženie nápojov.

Získané zručnosti – príprava rôznych druhov káv a jej zdobenie, príprava a podávanie miešaných nápojov, základné zručnosti bartender show

Obsluha v bare bola účastníkmi realizovaná v 4 baroch – Olympicpoolsnack bar, kde sa podávalo aj občerstvenie počas obeda a popoludnia. V ponuke bolo grilované mäso, souvlaki, ovocie, zmrzlina, sendviče studené alebo teplé. Podávali sa tam alkoholické i nealkoholické nápoje. Umiestený je pri plaveckom bazéne, podávajú sa drinky všetkého druhu, otvorený je od 10:00 – 01:00. Main Bar – nachádza sa v blízkosti recepcie, otvorený je vo večerných hodinách (17:00 – 01:00). Posedenie je vo vnútri alebo na terase. Palmy bar bol umiestnený pri detskom bazéne. Beach Bar bol pri pláži a ponúkal služby klientom, ktorí trávili čas pri mori, otvorený bol od 10:00-17:00.

 

Ostatné aktivity počas stáže

Animačné služby

Realizované aktivity – účastníci sa zúčastňovali na animačných aktivitách pre deti, pripravovali program, pomôcky ako maľovali rozprávkové postavičky, tvorili bábky, robili s deťmi súťaže predovšetkým v oblasti pohybových hier, s najmenšími na pláži s tavby z piesku. Najväčším problémom bolo porozumieť malým deťom. Bol to tréning asertivity.

Manažment 

Realizované aktivity – vedenie hotela priradilo účastníkom projektu mentorku, ktorá im ukázala systém a organizáciu práce v líniovom manažmente, ktorý má za úlohu manažovanie činnosti hotela, personálne činnosti – starostlivosť o zamestnancov, povinnosti hotela voči štátnym organizáciám, predovšetkým v oblasti hygieny, pracovného úradu a podobne.

Zároveň sa účastníci oboznámili so systémom marketingu a propagácie hotela, spoznali princíp spolupráce s cestovnými kanceláriami a tvorbou akciových cien a balíčkov služieb. Najcennejším bolo vyskúšanie si organizovanie chodu jednotlivých úsekov hotela so všetkými úskaliami riadiacich zamestnancov, predovšetkým v oblasti logistiky a rozpočtovania položiek a cenovej kalkulácie.

Získané vedomosti – spoznanie doplnkových služieb vyplývajúce zo špecifikácie hotelového zariadenia, plánovanie a riadenie činností daných úsekov, práca s ľudskými zdrojmi, tvorba prospektov hotela a ostatných marketingových činností príslušnej oblasti.

Získané zručnosti – vypracovanie a realizovanie animačných aktivít pre deti, vypracovanie balíkov služieb podľa ponuky hotela a ich cenovú kalkuláciu.