Leonardo da Vinci 2

Leonardo da Vinci- Rozšírenie kompetencií a odbornosti moderného učiteľaI

Názov projektu: Rozšírenie  kompetencií  a odbornosti moderného učiteľa

Číslo zmluvy: 2013-1-SK1-LEO03-06261

Miesto  konania: Cyprus

Stáž v dvoch hoteloch

– TTC TourismTraining Cyprus, hotel ALTIUS BOUTIQUE, Nikózia

– AndrotelsLtd, hotel  Harry´s Hotel, Protaras

Termín  konania:

 1. skupina 5.-19.10.2013 – 15 účastníkov
 2. skupina 8.- 22.10.2013 – 15 účastníkov

Cieľová skupina: pedagogickí zamestnanci stredných odborných škôl zameraných na gastronómiu a hotelové služby (SOŠ, SOU, hotelové školy), ktorí pracujú v nasledovných pozíciách: majster odbornej výchovy, učiteľ pre stredné odborné vzdelávanie, učiteľ pre úplné stredné odborné vzdelávanie a  školitelia kurzov CZV v oblasti cestovného ruchu.

CIEĽ PROJEKTU:

Hlavným cieľom projektu bolo prispieť ku zvýšeniu mobilít v súlade s cieľmi podprogramu LdV a umožniť vyučovať prierezové kompetencie CR a zároveň zapájať sa do tvorby školských vzdelávacích programov s implementáciou moderných trendov v oblasti CR.

Špecifické ciele

 1. Poskytnúť účastníkom projektu možnosť podrobne spoznať prevádzku podnikov v zariadeniach, ktoré sa odlišujú službami od našich zariadení CR
 2. Rozšíriť vedomosti a praktické zručnosti z prípravy jedál a špecialít cyperskej i medzinárodnej kuchyne
 3. Rozšíriť si odborné a praktické zručnosti v oblasti poskytovania hotelových služieb
 4. Rozšíriť si odborné a praktické zručnosti v oblasti podávania jedál a nápojov – moderné stolovanie s využitím prvkov medzinárodnej kuchyne, baristika, nové trendy prípravy a podávania miešaných nápojov
 5. Zvýšiť vedomosti v oblasti doplnkových služieb, animácie, kongresovej turistiky, poradenstva
 6. Získať skúsenosti z oblasti manažmentu organizácii CR
 7. Spoznať systém odborného vzdelávania a prípravy v sektore turizmu a pohostinnosti

 

Naplnenie cieľov:

Aktivitami počas stáže boli naplnené ciele. Účastníci na základe získaných vedomostí, zručností a skúseností, budú vedieť upraviť ŠkVP s implementáciou skúseností získaných počas pobytu. Účastníci spoznali dve odlišné zariadenia CR, vedeli porovnať ich služby. Hotel Harry´s, prímorský hotel, bol orientovaný na poskytnutie účastníkom praktických zručností – príprava jedál a špecialít cyperskej kuchyne, služby hauskeeping, podávanie jedál a príprava nápojov,obsluha na recepcii. Hotel TTC Altius poskytol účastníkom vedomosti a zručnosti z oblasti manažmentu, marketingu, tvorby jedálnych lístkov, prácu na recepcii, kongresovej turistike, spôsobe výučby na Nikózijskej univerzite.

VÝSTUPY PROJEKTU:

Vzdelávacie výstupy

Vedomosti

– získali vedomosti zo systému praktickej prípravy a odborného vzdelávania University of Nicosia/Intercollege,

– spoznali štruktúru cestovného ruchu na Cypre, spôsoby prevádzky hotela a starostlivosť o hotel

– naučili sa zostavovať a posudzovať jedálne a nápojové lístky, lektor doniesol jedálne a nápojové lístky z rôznych hotelov, z rôznych krajín (USA, Cyprus, Španielsko, Švajčiarsko, Veľká Británia)

– naučili sa prácu recepčného a spoznali operačný systém recepcie,  nahadzovali do IS recepcie klientov

– spoznali režim hotela a prácu manažmentu pri starostlivosti o klienta – ako vznikajú večerné programy, ako spolupracujú s cestovnými kanceláriami, ako spolupracujú s ostatnými hotelmi, dodávateľmi služieb

Zručnosti

– v kuchyni príprava jedál, predovšetkým mäsa, rýb, zeleninových šalátov a múčnikov, všetky jedlá boli zamerané na miestnu kuchyňu, pričom v hoteli Harry´s sa zameriaval na domácku kuchyňu a hotel Altius na racionálnu stravu

– príprava miešaných nápojov, čapovanie piva, príprava kávy a čaju (pri miešaných nápojoch bol veľmi nápomocný zamestnanec, ktorý naučil rôzne miešané alkoholické i nealkoholické nápoje, ktoré vynikali farebnosťou)

– pri obsluhe na terase, pretože všetky jedlá boli podávané formou švédskych stolov, obsluha bola počas dňa na terase, predovšetkým sa to týkalo nápojov

– hausekeeping – nadobudli zručnosť pri ustielaní postelí, špecifické ustielanie, čistenie izieb, toaliet

Jazykové kompetencie – všetci účastníci si rozšírili spôsobilosti v používaní AJ, niektorí si rozšírili spôsobilosti v používaní ruského jazyka, pretože v hoteli Harry´s bola vo veľkej miere ruská klientela

Interkultúrne zručnosti – boli aplikované vo veľkej miere, nielen vo vzťahu k cyperskej kultúre a osobitostiam života v gréckej časti, ale spoznávanie a akceptácia aj tureckej komunity v Nikózii, ich spôsobu komunikácie, prístupu. Cez klientov a zamestnancov hotelov sa rozšírila aj na ruskú, ukrajinskú, bulharskú interkulturálna spôsobilosť. Pri práci v hoteli Harry´s sa vytvorili príjemné priateľské kontakty so zamestnancami, spoznali ich životné príbehy a osudy.

Tímová práca – bola nevyhnutná, pretože účastníci si museli vytvoriť pracovné skupiny po 3, rozdeliť si prácu na jednotlivých úsekoch, zorganizovať si činnosti, spolupracovali aj pri tvorbe záverečných prezentáciách ako aj pri výstupoch v rámci prednášok

Používanie IKT – IKT využívali pri príprave prezentácií a pri záverečných prácach, ako aj pri práci na recepcii v oboch hoteloch

 

Očakávané výstupy

– 30 účastníkov získa EUROPASS Mobility

– 30 účastníkov realizuje úspešne stáž a získa vedomosti a zručnosti v oblasti gastronómie, hotelierstva, podávania jedál, doplnkových služieb a manažmentu

– Vytvorenie kurzu inovačného vzdelávania v rámci kontinuálneho vzdelávania učiteľov

– 10 vytvorených učebných materiálov

– Zorganizovanie konferencie pre  pedagogických pracovníkov SOŠ s medzinárodnou účasťou

 

Naplnenie výstupov

Europass Mobilita získali všetci 30 účastníci stáže. GlobalContract momentálne pripravuje nové kurzy v oblasti kontinuálneho vzdelávania na akreditáciu. Účastníci vypracovali záverečné práce – cestový ruch na Cypre. Konferencia sa uskutočnila 15.10.2013, ale bez zahraničnej účasti z dôvodu zaneprázdnenosti pozvaných.

PROGRAM PROJEKTU:

Mobilný projekt bol organizovaný v 2 skupinách po 15 účastníkoch. Každá z týchto skupín bola ešte rozdelená do dvoch skupín.

Prvá skupina odchádzala 5.10.  a tá bola rozdelená na do hotela Harry´s 8 účastníkov a do hotela Altius 7 účastníkov. Druhá skupina išla 8.10. Do hotela Harry´s 7 účastníkov, do hotela Altius 8 účastníkov. Každá zo skupín mala vlastný program a úlohy.

 

Program pre skupiny u partnera TTC TourismTraining Cyprus, hotel ALTIUS BOUTIQUE

 1. deň manažér hotela sa zoznámil s účastníkmi, oboznámil ich s firemnou kultúrou, hotelovými smernicami a systémom bezpečnosti.
 2. deň – hospitalizačná účasť na vzdelávaní University of Nicosia/Intercollege v oblasti cestovného ruchu. Diskusia o využívaní metód vo vyučovaní odborných predmetov a o medzipredmetových vzťahoch odborných predmetoch v oblasti cestovného ruchu. Individuálne konzultácie s vyučujúcimi zamerané na obsah a metódy výučby.

Ostatné dni, okrem nedele boli organizované formou prednášok a cvičení a to v dopoludňajších hodinách zväčša od 10:00 do 13:00 a v popoludňajších hodinách od 15:00 do 17:30.

Obsahom vzdelávania bolo:

aspekty a význam turizmu,

hodnotenie kvality hotela, vyhľadávanie chýb a bodovanie ponukových lístkov – Menu Matrix,

exkurzia v hoteli Altius s priblížením hlavnej idey hotela,

prácu v skupinách na príprave prezentácií na rôzne témy,

práca s programom hotelového rezervačného systému

obsluha v bare

práca chyžnej na hotelovej izbe

práca na recepcii

Manažment hotela, oboznámenie sa so štruktúrami hotela

Práca v kuchyni, vo výrobnom stredisku

turistická činnosť a porovnávanie prímorských miest

Hausekeeping, food and beverage management

kvalita hotela – prednáška, hodnotenie menu

Food and beverage Slovensko

personálna politika hotela

 

Program u partnera Harry´s

účastníci rotovali v skupinách v piatich oblastiach (gastronómie, hotelových služieb, podávania jedál a nápojov, recepcie, manažmentu a logistiky), oblasť  pre každú skupinu bude trval jeden deň. Počas tejto rotácie si účastníci zvyšovať  a rozširovať vedomosti a predovšetkým zručnosti na konkrétnych pracovných pozíciách danej oblasti.

 

Kultúrny program

Každá skupina absolvovala v nedeľu celodenný výlet – návšteva historických pamiatok v Nikózii a návšteva tureckej časti Nikózie. Obsahom výletu boli mešity, pevnosti, chrámy a múzeum, porovnávanie kultúr.

Na záver pobytu v hoteli Altius manažment hotela usporiadal večer s hudbou, kde Eli (zamestnankyňa hotela) spievala piesne a program končil sa tancom.